Dricksvattenfilter & avsaltning​

Flourid, Nitrit & Nitrat med mera​
För ett saltfritt vatten

RO-50

För ett riktigt rent dricksvatten. 

RO-50 är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos.
RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.
Lagringstank i metall och separat tappkran ingår. Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.
Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck och kräver ingen elektrisk anslutning. 

OCEAN

Ocean är ett avsaltningsfilter för hela huset (samtliga tappställen), filtret använder vattenreningstekniken omvänd os­mos vilket ger ett riktigt rent vatten för dig och din familj. Filtret reducerar förutom salt även en mängd andra föroreningar, bland annat höga halter av fluorid, nitrit och nitrat.

Analyser

Du som har egen brunn är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk utföra vattenprov minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Om barn ska dricka vattnet eller om brunnen förser mer än två hushåll med dricksvatten bör du ta vattenprov minst en gång per år.  

Kontakta oss gärna för ytterligare rådgivning kring vattenanalys och provtagning. Våra vattenanalyser undersöks av Eurofins som är ett opartiskt samt ackrediterad laboratorium.